BLUE separator lakih tečnosti

BLUE separator lakih tečnosti
  • Sastav komponenti S-II-I-P prema EN 858 (S-taložnik, II-separator II klase, I-separator I klase, P-šaht za uzorkovanje)
  • Prema normo ÖNORM B5 101
  • Sa integrisanim taložnikom (SF)
  • Sa integrisanom jedinicom za uzorkovanje
  • Svi ugrađeni delovi su od plastike otporne na ulje
  • Servisni poklopac klase B125 ili D400
  • Automatsko zatvaranje na izlaznoj strani

Pregled sistema

PRINCIP RADA

Novi BLUE separator lakih tečnosti (separator ulja) sa optimizovanim protokom je konstruisan u skladu sa načelima evropskog standarda EN 858. Inovativni koncept je prijavljen za patentiranje.

1. Ulivna cev sa optimiziranim protokom  osigurava bolje rezultate separacije i to:

  • Smanjenjem kovitlanja vode
  • Smanjenjem brzine toka
  • Potpunim iskorišćenjem raspoloživog prostora

Komponente sa optimizovanim protokom Sepuratora BLUE su  dizajnirani kao monolitni delovi  od polietilena. Ovo sprečava  karakterističnu dugoročnu štetu na pr. propuštanje varova,  oštećenja uzrokovana korozijom usled starenja itd.

2. Krupan talog, koji je teži od vode, se čuva u taložniku. Istovremeno tu počinje odvajanje mineralnih ulja.  Konstrukcija taložnika sprečava maksimume  temperature i protoka.

3. Krupne čestice mineralnih ulja se odvajaju od dolazne otpadne vode uz pomoć separatora klase II (prema EN 858, tabela 1). Usled razlike specifične težine vode i ulja, lakše čestice se penju ka površini i tu formiraju sloj.

4. Prelivanje u separator klase I se odvija na prednjoj strani koalescentne jedinice.

5. Ostale čestice mineralnih ulja u otpadnoj vodi se odvajaju u separatoru klase I uz pomoć koalescentnog efekta: kapi ulja se hvataju za mrežastu površinu. Povećanjem zapremine ulja, kapljice se uvećavaju,  odvajaju od mrežaste površine i kreću ka površini vode.
6. Inovativna, sintetička mreža za idealnu  koaelscentnu obradu: kapljice ulja se vezuju za mrežastu površinu. Sa povećanjem zapremine ulja, veće kapljice se odvajaju od mrežaste  površine i kreću prema površini vode.  Mikrokovitlanje koje se stvara u mreži  povećava adheziju i smanjuje  brzinu  kretanja kontaminirane vode.
7. Sloj ulja se mora odvojiti od sepa-ratora nakon dostizanja određene debljine. Dostizanjem maksimalnog nivoa sloja ulja izlazna pregrada zatvara izlaz separatora automat-ski. Izlaz odvojenog ulja izbegava se pomoću automatski zatvaranja izliva. Plutajuća jedinica se lako može tarirati na 0.85 mg/l, 0.90 mg/l ili 0.95 mg/l specifične težine, čak i nakon montaže objekta.
8. Zakonski zahtevano uzorkovanje može se izvršiti uz pomoć jedinice za uzorkovanje koja je integrisana u Separator BLUE sistem (dodaci) ili uz pomoć šahta za uzorkovanje (ugrađen pozadi separatora). Spoj creva je smešten direktno ispod otora za održavanje i ostaje uvek iznad nivoa vode. Jedinica za uzorkovanje može da se instalira vrlo lako (komplet za montažu na  raspolaganju).

Tehnička dokumentacija

Naziv Oznaka Tehnički list Tehnički crtež Brošura Sertifikat Tehnički opis
Separator BLUE

SB3C-10-06
SB3C-15-15-2P
SB3C-15-20-2P
SB6C-10-06
SB6C-15-15-2P
SB6C-15-20-2P
SB10C-15-15
SB10C-15-20
SB15c-15-15
SB20C-15-15