Betonski elementi za infiltraciju i retenziju

Betonski elementi za infiltraciju i retenziju
  • Procedni tuneli od armirano betonskih polu krugova
  • Obezbeđuju povoljniji odnos zapremine tunela i infiltracionog prostora i štedi zapreminu
  • Raspored je optimalan za linearne strukture kao što su putevi i staze
  • Infiltracione komore-izuzetno otporne i dizajnirane za saobraćaj do 60t
  • Upotreba za privatne, komercijalne i javne prostore

Pregled sistema

Betonski elementi za infiltraciju i retenziju

Procedni tuneli od armirano-betonskih polu krugova mogu biti raspoređeni linearno, ili planarno za paralelni rad. To im omogućava da se prilagode odgovarajućim uslovima.

Za razliku od kubično rasporedenih sanduka za infiltraciju, ravan dizajn široke površine obezbeđuje povoljniji odnos zapremine tunela i infiltracionog prostora i štedi zapreminu. Ovo često omogućava da se koristi manja zapremina. Raspored je optimalan za linearne strukture kao što su putevi i staze. Infiltracioni tunel može biti zakopan ispod puta kao kanalizacioni sistem; drenažni ispust se tada može obezbediti sa strane. Ovo omogućava izostavljanje kolektorskog kanalizacionog sistema.
Dizajn obezbeđuje optimalan odnos između površine infiltracije i zapremine zadržavanja. Ovo čini potrebnu zapreminu manjom nego kod kubičnih oblika. Pored toga, put infiltracije između osnove sistema infiltracije i nivoa podzemne vode je odlučujući za obezbeđivanje infiltracije. I ovde postoji prednost zahvaljujući ravnom rasporedu blizu površine. Zapremine i područja infiltracije mogu se projektovati pojedinačno, u zavisnosti od lokalnih uslova.

Infiltracija se uvek odnosi na ispuštanje u podzemne vode. Kao najveći rezervoar pijaće vode, podzemno vodno telo uživa posebnu zaštitu. Voda koja se infiltrira mora stoga skoro uvek biti prethodno tretirana.

Infiltracijski sistemi za teška opterećenja

Sistem infiltracije i zadržavanja kišnice blizu površine prikladan je za bilo koju zapreminu infiltraciji zadržavanja u privatnom, komercijalnom i javnom sektoru. Karakteriše ga visoka otpornost i jednostavna ugradnja, može biti fleksibilan i ima kapacitet retenziranja do 85%.

Infiltracijske komore su izuzetno otporne i dizajnirane za saobraćaj do 60 tona. Potrebna pokrivenost tla je samo 25 cm. Instalacija može biti veoma blizu površine i takođe u područjima sa visokim nivoom podzemnih voda. U isto vreme, pogodni su i za posebno duboku ugradnju. Zbog svoje izuzetno velike nosivosti, površina iznad se može koristiti na bilo koji način, a može se postaviti i ispod parkinga i drugih saobraćajnih površina.

Zbog različitih opcija konfiguracije ovog modularnog sistema, sistemi za infiltraciju se mogu prilagoditi lokalnim uslovima. Fleksibilna primenljivost ovog sistema takođe osigurava da se komore za zadržavanje kiše mogu realizovati u bilo kojoj veličini. Zbog toga su komore za infiltraciju  odjednako interesantne za privatne, komercijalne i javne prostore

Tehnička dokumentacija