PUR-OS taložnici

PUR-OS taložnici
 • Uređaji za taloženje čvrstih materija (šljunak, pesak…), suspendovanih čvrstih materija u kišnici koja se uliva u uređaj
 • Koriste se u sistemima za predtretman koji prethode separatorima ulja
 • PROCES PREČIŠĆAVANJA-ulazni deflektor usmerava kišnicu da bi je sprečio da razbije sloj plutajućih nečistoća
 • Efekat čišćenja: 100mg/l ukupne suspenzije na izlazu
 • REZERVOAR: telo od betona i/ili armiranog betona, elementi od betona klase minimalno C35/45, W8, F150
 • REFERENTNI DOKUMENTI: PN-EN 858, rezervoari imaju važeće tehničko odobrenje
 • SERTIFIKAT: ECO-frendly dokazuje da je ekološki prihvatljiv
 • UGRADNJA: Spoljna ugradnja/bez dodatnih građevinskih radova
 • OPCIJE: Alarmna signalizacija (sonda za mulj/sonda za ulje/sonda za prelivanje)

Pregled sistema

PUR-OS taložnici su uređaji za taloženje čvrstih ma-terija (na.pr. šljunak, pesak), suspendovanih čvrstih materija u kišnici koja su uliva u uređaj. Koriste se u sistemima za predtretman koji prethode separatori-ma ulja.

Kontaminirana voda koja dospeva u taložnik kroz ulaz izaziva razdvajanje u dve faze: vodu i suspendo-vane čestice. Kao rezultat sedimentacije, čestice teže od vode padaju na dno uređaja, dok lakše čestice lebde nagore i akumuliraju se na površini vode u taložniku.

 1. Poklopac odgovarajuće klase opterećenja
 2. Deflektor na ulazu
 3. Deflektor na izlazu
 4. Prefabrikovani rezervoar sa poklopcem

KARAKTERISTIKE UREĐAJA:

PROCES PREČIŠĆAVANJA: Ulazni deflektor usmerava kišnicu da bi je sprečio da razbije sloj plutajućih nečistoća.

Efekat čišćenja:  100mg/l ukupne suspenzije na izlazu

REZERVOAR: telo od betona i/ili armiranog betona, elementi od betona klase minimalno C35/45, W8, F150.

REFERENTNI DOKUMENT: PN-EN 858, rezervoari imaju važeće tehničko odobrenje

SERTIFIKAT: ECO-frendly dokazuje da je ekološki prihvatljiv

UGRADNJA: Spoljna ugradnja / bez dodatnih građevinskih radova

OPCIJE: Alarmna signalizacija (sonda za mulj/sonda za ulje/sonda za prelivanje)

Tehnička dokumentacija