Ekološki inženjering

Purator je sinonim za tretman otpadnih voda. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u primeni različitih tehnologija mi i na našem tržištu dajemo veliki doprinos u primeni savremenih rešenja u prečišćavanju i upravljanju otpadnim voda. Ekotehnika – Tehnologija u skladu sa prirodom!

Sepurator BLUE® Koncept:

Novi Sepurator BLUE separator lakih tečnosti (separator ulja) sa optimizovanim protokom je konstruisan u skladu sa načelima evropskog standarda EN 858. Inovativni koncept je prijavljen za patentiranje.


Ulivna cev sa optimiziranim protokom osigurava bolje rezultate separacije i to:

  • smanjenjem kovitlanja vode
  • smanjenjem brzine toka
  • potpunim iskorišćenjem raspoloživog prostora

Krupne čestice mineralnih ulja se odvajaju od dolazne otpadne vode uz pomoć separatora klase II (prema EN 858, tabela 1). Usled razlike specifične težine vode i ulja, lakše čestice se penju ka površini i tu formiraju sloj.Prelivanje u separator klase i se odvija na prednjoj strani koalescentne jedinice.

Ostale čestice mineralnih ulja u otpadnoj vodi se odvajaju u separatoru klase I uz pomoć koalescentnog efekta:
Kapi ulja se hvataju za mrežastu površinu. Povećanjem zapremine ulja, kapljice se uvećavaju, odvajaju od mrežaste površine i kreću ka površini vode.

Nakon formiranja određene debljine sloja ulja na površini, neophodno ga je ukloniti. Prilikom dostizanja maksimalnog sloja ulja automatski se zatvara izliv separatora.

Zakonski zahtevano uzorkovanje se može izvršiti uz pomoć jedinice za uzorkovanje koja je integrisana u Sepurator BLUE sistem (dodaci) ili uz pomoć šahta za uzorkovanje (ugrađen nakon separatora).Konstrukcija

Konstrukcija Sepurator BLUE je dobijena uz pomoć modela simulacije protoka, u cilju optimizacije rezultata separacije.

Konstrukcija ulivne cevi osigurava optimalan protok tečnosti zbog glatkoće i ppvećanja dužine separacije. Izdvajanje krupnih čestica i ulja iz vode je značajno unapređeno. Rezultat je smanjenje opterećenja koalescentne jedinice, a sve u cilju povećanja pouzdanosti separatora.

Svi drugi delovi Sepurator BLUE sistema su takođe hidraulički optimizovani. To omogućava idealne uslove protoka unutar separatora što dovodi do maksimalnih rezultata prečišćavanja.Ugradbeni delovi i materijali

Komponente, ugradbeni delovi Sepurator BLUE su konstruisani kao monolitni delovi od polietilena. To sprečava oštećenja usled trajnosti, korozije i sl.

Preliv odvojenog ulja je onemogućen automatskim zatvaranjem izliva. Plovak može biti jednostavno kalibrisan na 0,85 mg/l, 0,90 mg/l ili 0,95 mg/l specifične težine, čak i nakon instalacije sistema.Inovativna, sintetička mreža za idealan process spajanja:

Kapi ulja se hvataju na površini mreže.
Povećanjem zapremine ulja, kapljice se uvećavaju, odvajaju od mrežaste površine i kreću ka površini vode.
Mikro kovitlanja, koja se stvaraju na mreži, povećavaju atheziju i smanjuju brzinu protoka otpadne vode.Jednostavno održavanje Jedna od osnovnih karakteristika Sepurator BLUE sistema je jednostavno rukovanje i održavanje.

Standard jednostavnog pristupa: jednostavno otvaranje poklopca uz pomoć šarke, uređaj za samozaključavanje, sigurnosno fiksiranje otvorenog poklopca i uložak za smanjenje buke.

Svim tentama se može vrlo jednostavno pristupiti kroz otvore za održavanje. Otklanjanje otpada, nagomilanog sloja ulja i krupnog taloga sa dna je veoma jednostavno, opet pristupom kroz šahtovski poklopac.

Otvor za održavanje taložnik / separator klase II

Otvor za održavanje separator klase I

Otvor za održavanje kod malih rezervoara

Koalescentna jedinica

Automatsko zatvaranje izliva

Mesto za povezivanje na jedinicu za uzorkovanjeRezervoar sa dva otvora za održavanje

Koalescentni ulošci se veoma jednostavno mogu izvaditi radi održavanja. Oni ne upijaju vodu pa samim tim njihova težina je mala. Ne postoji njihova fiksacija uložaka, čime se izbegava dodir sa otpadnom vodom.


Uzorkovanje se može izvršiti direktnim pristupom na izlivnu cev uz pomoć jedinice za uzorkovanje(dodaci). Spoj sa tom jedinicom je smešten direktno ispod otvora za održavanje i uvek je iznad nivoa vode. Jedinica za uzorkovanje može biti ugrađena veoma jednostavno.Saglasnost sa standardima i testiranje

Svaki Sepurator BLUE tip je testiran prema EN858 sa svim mogućim veličinama rezervoara. Dobijeni rezultati Separator BLUE serije su značajno iznad standardom zahtevanih vrednosti!
Sva testiranja su izvršena od strane nezavisnog sertifikacionog tela.

Sepurator BLUE serija nudi veliki broj različitih tipova separatora, kombinovanjem različitih rezervoara i ugradnih delova kojima se ispunjavaju tehnicki i lokalni uslovi.

CE logo potvrđuje da su svi separatori ulja serije Sepurator Blue

Molimo unesite ispravnu email adresu